• K inspiraci
  K inspiraci
 • Obchodní podmínky

  OBCHODNÍ PODMÍNKY

  pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.nevimcohledam.cz

  I. Úvodní ustanovení
  II. Objednávání zboží
  III. Cena zboží a platební podmínky
  IV. Odstoupení od kupní smlouvy
  V. Přeprava, dodání zboží, cena za přepravu
  VI. Práva z vadného plnění, reklamace
  VII. Další práva a povinnosti smluvních stran
  VIII. Ochrana osobních údajů
  IX. Zasílání obchodních sdělení, ukládání cookies
  X. Závěrečná ustanovení
   


  I. Úvodní ustanovení

   
      1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti NevimCoHledam v.o.s., se sídlem 561 61 Červená Voda 456, identifikační číslo: 63218763, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 4896, (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.nevimcohledam.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
      1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
      1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
      1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou kupujícímu zasílána společně s potvrzenou objednávkou.
      1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
      

  II. Objednávání zboží


      2.1. Kupující může provádět objednávání zboží bez registrace, přímo z webového rozhraní obchodu.
      2.2. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.
      2.3. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
      2.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží i jeho variantách a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za podmínek, sjednaných individuálně.
      2.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace o:
      a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
      b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
      c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
      2.6. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby, vzniklé při zadávání dat do objednávky. V dalším kroku kupující doplní adresu pro dodání a kontaktní údaje. Zároveň má možnost nahlédnout do těchto obchodních podmínek. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko  „Odeslat objednávku“.
      2.7. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky, potvrdí kupujícímu automaticky generovanou zprávou, že proces objednávky proběhl v pořádku a objednávka byla přijata do evidence prodávajícího. Přílohou automaticky generované zprávy je znění těchto obchodních podmínek, poučení o odstoupení od smlouvy a formulář pro odstoupení od smlouvy. Vše se zasílá  na adresu elektronické pošty kupujícího, uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
      2.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (změna množství zboží, výše kupní ceny, změna nákladů na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
      2.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací) dle bodu 2.7.
      2.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
      2.11. Zboží je možné objednávat v Kč, nebo v EUR (Slovensko) Požadovanou měnu je možné nastavit pomocí přepínače, umístěného v pravém horním rohu webu. 


  III. Cena zboží a platební podmínky


      3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
     a) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Husovo náměstí 12, 26901 Rakovník
     b) v hotovosti na dobírku v místě převzetí, určeném kupujícím v objednávce;
     c) bezhotovostně převodem na účet  č. 2800058488/2010, vedený u FIO banky pro platbu v CZK
     d) ze Slovenska bezhotovostně převodem na účet č. 2200129916/8330, vedený u FIO banky pro platbu v EUR       (dále jen „účet prodávajícího“);
      3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s balením zboží a náklady na přepravné (poštovné) ve výši, uvedené v objednávce.
      3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení  obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem, pokud kupující zvolí platbu bezhotovostně převodem na účet.
      3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 (deseti) kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud nebylo dohodnuto jinak.
      3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží s použitím platebních údajů, obdržených v potvrzení o přijetí objednávky. U bezhotovostní platby je závazek kupujícího, uhradit kupní cenu, splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
      3.6. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se při zasílání zboží nepoužije. Prodávající je oprávněn, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu (v případě bankovního převodu) nebo při jeho doručení (při platbě dobírkou).
      3.7. Prodávající vystaví na základě uzavřené kupní smlouvy kupujícímu fakturu, kterou přiloží k odesílanému zboží. Prodávající s kupujícím mohou dohodnout zaslání faktury také v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
      3.8. Prodávající není plátcem DPH.


  IV. Odstoupení od kupní smlouvy


      4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
      a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
      b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze,
      c) o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
      d) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
      e) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen.

      4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v bodě  4.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. Pokud je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V této čtrnáctidenní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno prodávajícímu. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář. poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
      4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 4.2. obchodních podmínek, se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
      4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 4.2. obchodních podmínek, vrátí do 14 (čtrnácti) dnů, prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud nebude dohodnuto jinak. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
      4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
      4.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
      4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je kupující povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


  V. Přeprava, dodání zboží, cena za přepravu


      5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
      5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
      5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
      5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít a neprodleně o tom informuje prodávajícího.
      5.5. Dodací lhůta je vyznačena u každé položky zboží. Zpravidla nepřesahuje 5 pracovních dnů. V této lhůtě předá prodávající zásilku pro kupujícího k přepravě. U zásilek bez garance doručovací doby, se doručení pohybuje v rozmezí 2-5 pracovních dnů.
      5.6. Druhy zásilky a cena za přepravné Česko:

  Přepravné IN-TIME - garance doručení do druhého pracovního dne
  1) přepravné - 94 Kč
  2) přepravné s dobírkou - 128 Kč
  Balík na poštu - garance doručení max. do 2 pracovních  dnů.
  1) Balík na poštu bez dobírky - 95 Kč
  2) Balík  na poštu dobírka - 131 Kč
  Balík  do ruky - garance  doručení max. do 2 pracovních dnů.
  1) Balík do ruky  bez dobírky - 105 Kč
  2) Balík do ruky dobírka - 141 Kč

      5.7. Druhy zásilky a cena za přepravné Slovensko:

  Přepravné IN-TIME
  - doručení do 4 pracovních dnů
  1) přepravné - 7,26 EUR
  2) přepravné s dobírkou - 9 EUR
  VI. Práva z vadného plnění
  , reklamace


      6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
      6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
      a) má zboží vlastnosti, které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zohledněním odchylek, uvedených u nabízeného zboží.
      b) zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
      c) zboží je v odpovídajícím množství a míře
      d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
      6.3. Ustanovení uvedená v bodě 6.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, za kterou byla nižší cena ujednána.
      6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
      6.5. Práva z vadného plnění oznámí kupující prostřednictvím zprávy, zaslané na elektronickou adresu prodávajícího: orgonity@seznam.cz., případně uplatní u prodávajícího na adrese NevimCoHledam v.o.s., Husovo náměstí 12, 26901 Rakovník. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
      6.6. Zboží zaslané k reklamaci  na dobírku nemůže být prodávajícím přijato.
      6.7. Pro případ zaslání zboží k reklamaci doporučujeme zboží  dobře zabalit a raději pojistit, případné poškození či ztrátu při  přepravě řeší s přepravcem kupující


  VII. Další práva a povinnosti smluvních stran


      7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
      7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
      7.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: textilni.dorty@gmail.com Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
      7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad v Rakovníku. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
      7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


  VIII. Ochrana osobních údajů


      8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
      8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a také identifikační číslo a daňové identifikační číslo, pokud jej kupující poskytne  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
      8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu, pokud si jej kupující založí. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
      8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, nebo při případné registraci ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě.
      8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu (zpracovatel). Jedná se např. o zpracování údajů v účetních záznamech a účetních knihách prodávajícího. Kupující zároveň bere na vědomí, že jeho údaje (jméno, příjmení, adresa, tel. kontakt), jsou předávány přepravci za účelem přepravy zboží od prodávajícího ke kupujícímu. Kromě uvedených případů nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
      8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem a v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
      8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
      8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (bod 8.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem může:
      a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
      b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
      8.9. Požádá-li kupující o informaci k zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci neprodleně předat.


  IX. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies


      9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
      9.2. Pro správnou funkci webového  rozhraní orgonity.info, včetně nákupního košíku, je  potřeba použití tzv. cookies. Kupující souhlasí s ukládáním cookies na jeho počítač v rozsahu nezbytném pro uskutečnění  nákupu.
      9.3. Žádná z cookie použitá  na stránkách orgonity.info nesbírá a  neobsahuje informace,  jež mají povahu osobních údajů a  neumožňuje jakkoliv identifikovat konkrétní osobu kupujícího.
      9.4. V případě jakýchkoliv pochybností se kupující může obrátit s dotazem na adresu: textilni.dorty@gmail.com
      

  X. Závěrečná ustanovení


      10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
      10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
      10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
      10.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování NevimCoHledam v.o.s., Husovo náměstí 12, 26901 Rakovník, adresa elektronické pošty info@nevimcohledam.cz, telefon 774524152, 313511113      .

  V Rakovníku dne 10.4.2014

  Vyhledávání

  Rychlý kontakt

  e-mail
 • Úvodní stránka
 • Obchodní podmínky
 • Diskusní příspěvky
 • Články
  • Nejčastější dotazy
  • Kontakty
  • Uživatel

   nepřihlášen
    přihlásit / vytvořit účet
   ČNB 19.01.2018
   1 EUR euro = 25,43 CZK